Chủ đề Tổng hợp

Vui lòng lựa chọn 1 trong các bài thi sau để tiến hành thi trực tuyến

Kiến thức cơ bản về thiên tai

Số câu hỏi: 4
Thời gian thi(phút) 15